امتحانات تخصص

کسب مقام دوم در امتحانات تخصصی کشوری در رشته چشم